Onze organisatie

Iedere school heeft zijn eigen expertise...

We zijn een grote organisatie, met 25 verschillende scholen. De verschillen tussen onze scholen vinden we belangrijk. Ze zorgen dat we aan zoveel mogelijk leerlingen het juiste onderwijs in de juiste omgeving kunnen bieden.

 

...en juist daarom werken we graag samen

Onze scholen hebben óók veel gemeen. Behoefte aan een goede ondersteunende dienst bijvoorbeeld, en manieren om kennis te onderhouden en verdiepen. Én behoefte aan goed personeel.

Want samen kunnen we meer...

Door samen te werken onder één organisatie, kunnen onze scholen zich focussen op hun leerlingen. De ondersteunende dienst, zoals p&o, communicatie, financiële administratie, facilitair en ons opleidingsprogramma, regelen we centraal. Zo hoeft niet iedere school voor zich daar tijd in te steken- of het wiel opnieuw uit te vinden. Dat schaalvoordeel geldt voor de interne mobiliteit, en onze aantrekkingskracht op werkzoekenden van buiten de organisatie. 

 

...én weten we meer

Verspreid over de scholen hebben we enorm veel vakkennis in huis. Die delen we graag. In de eerste plaats met elkaar, in onze Kennisteams. En natuurlijk ook met anderen. Zoals samenwerkingspartners, het regulier onderwijs en landelijke netwerken.

Ons personeelsbeleid

De officiële naam van De Onderwijsspecialisten is 'Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking'. 

Het college van bestuur en onze afdelingen Dienstverlening, Stafdienst Bedrijfsvoering en Stafdienst Onderwijs zijn gevestigd in ons hoofdkantoor in Arnhem. Hieronder ziet u het organogram.​

 De Onderwijsspecialisten staat geregistreerd onder RSIN 803335167

College van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het college van bestuur is het formele bestuur, het bevoegd gezag van alle scholen van De Onderwijsspecialisten. De leden van het college van bestuur:

Astrid Berendsen (voorzitter)

Astrid Berendsen (voorzitter)

Hennie Loeffen

Hennie Loeffen

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop het college van bestuur zijn taken uitvoert. De leden van de raad van toezicht:

Joost van Oostrum (voorzitter)

Joost van Oostrum (voorzitter)

Kees Achterberg

Kees Achterberg

Anne Arink

Anne Arink

Arthur Boone

Arthur Boone

Jaap Hermsen

Jaap Hermsen

Theo Hoex

Theo Hoex

Marloes van Loon

Marloes van Loon

Centrale Ondersteuning

De scholen en het bestuur van De Onderwijsspecialisten worden ondersteund door de stafdienst bedrijfsvoering en stafdienst onderwijs van De Onderwijsspecialisten. De stafdienst bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen:

• Personeel & Organisatie
• Financiën & Control
• Personeels- en Salarisadministratie
• Facilitair Beheer
• Automatisering en ICT
• Communicatie
• Bestuurssecretariaat

 

Kwaliteit en veiligheid

De Onderwijsspecialisten werkt continu aan verbetering van zijn onderwijsmethoden en aan uitbreiding van het onderwijsaanbod. Hierin zijn we ambitieus en initiatiefrijk. Zodat we onze leerlingen het best passende onderwijs kunnen geven. Scholing van ons eigen personeel, kennisoverdracht aan onderwijsprofessionals in het regulier onderwijs en het verbeteren van onze interne organisatie vinden wij dan ook belangrijk. Om kennis te verspreiden, werken wij met speciale kennisteams.

Veilig op school

Al onze scholen hebben een schoolveiligheidsplan dat beschrijft hoe de school haar leerlingen en medewerkers een veilig klimaat biedt. In dit plan staan de procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. De maatregelen zijn vooral preventief, om ongewenst gedrag en onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch een incident zijn, dan beschrijven de protocollen hoe hiermee om te gaan. Het schoolveiligheidsplan is te vinden op de website van de school en ligt bij de administratie ter inzage.

Medezeggenschapsraad

Ouders zijn de belangrijkste partners voor onze scholen. We vinden het belangrijk om hen nauw te betrekken bij het onderwijs aan hun kind en bij nieuwe ontwikkelingen op onze scholen. Informeel, maar ook formeel via de medezeggenschapsraad. Elke school van De Onderwijsspecialisten heeft een medezeggenschapsraad (mr). Ook op het hoofdkantoor is een mr actief.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de mr is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) voor de hele organisatie. De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van alle scholen van De Onderwijsspecialisten. Alle bevoegdheden en de procedure bij verkiezingen zijn vastgelegd in een reglement. De gmr bespreekt onderwerpen die alle scholen of een meerderheid hiervan aangaan. De gmr heeft een rol in het

  • initiëren van beleid;
  • toetsen van voorgesteld beleid;
  • monitoren van de operationele uitvoering;
  • toetsen van de uitvoering van bestaand beleid.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Mail naar gmr@deonderwijsspecialisten.nl. Een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad mailt of belt u zo spoedig mogelijk terug.

 

Klachten

Bent u als ouder niet tevreden over de gang van zaken op de school van uw kind? Wij vinden het belangrijk om hierover met u in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen. ​De eerste stap is praten met degene die het dichtst bij uw kind staat: de leraar of mentor. Als u niet tevreden bent over de uitkomst van dit gesprek, zoekt u contact met de schooldirecteur. Wanneer ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u met uw klacht terecht bij het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten. De school of de externe vertrouwenspersoon kan u helpen met het maken van een afspraak. U kunt ook altijd contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De externe vertrouwenspersoon kan u hierin ondersteunen. Klik hier voor de klachtenregeling van De Onderwijsspecialisten

Functionaris gegevensbescherming

Als onderwijsorganisatie zijn we verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U  kunt contact opnemen met:

Karlijn Betz: 026 – 353 74 80 of ipv@deonderwijsspecialisten.nl

Ongewenst gedrag

Met klachten over ongewenst gedrag van een medewerker kunt u altijd rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersonen

Chiene Hulst: 06 - 45 43 42 66  of chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven: 06 - 11 35 52 80 of corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Klokkenluidersregeling

Als ouders, verzorgers of medewerkers een serieus vermoeden hebben van een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, kunnen ze dit melden. We hebben hiervoor een heldere procedure, vastgelegd in de Klokkenluidersregeling. Deze regeling geeft duidelijkheid en bescherming. Het uitgangspunt van de regeling is eenvoudig: we zien het melden van een misstand als een bijdrage aan het verbeteren van de organisatie. Daarom onderzoeken we een melding grondig. En wordt iemand die een melding doet, nooit benadeeld. Hieronder lees je de grote lijn van de regeling.  

Iemand kan een melding doen als hij of zij een serieus vermoeden heeft van een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Dit is het geval wanneer de wet of een andere belangrijke regel mogelijk overtreden wordt, of als er een (dreigend) gevaar is voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu. Ook bij het vermoeden dat het functioneren van de organisatie in gevaar is door onbehoorlijk handelen of nalatigheid, kan een melding worden gedaan. Net als bij het vermoeden dat er overheidsgeld verspild wordt of verspild gaat worden. Het maatschappelijk belang is in het geding als iemand informatie over de zaken die we hierboven beschreven, bewust achterhoudt, manipuleert of vernietigt. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten. Daarvoor is de Klachtenregeling. Melders mogen niet handelen vanuit het oogpunt van persoonlijk gewin. En als iemand een melding maakt van een misstand waaraan hij zelfbewust heeft deelgenomen, is hij niet gevrijwaard van sancties. 

Medewerkers die rondlopen met het vermoeden van een misstand en advies of ondersteuning nodig hebben, kunnen op twee plekken om raad vragen; bij de vertrouwenspersonen Integriteit van De Onderwijsspecialisten en bij het Huis voor klokkenluiders.  De Onderwijsspecialisten heeft de beschikking over twee vertrouwenspersonen Integriteit: 

Stefan van Weers: 06 - 21 83 17 91 of stefan@innermatch.nl 

Marlout Corba: 06 - 53 92 79 78 of m.corba@jccconsulting.nl 

Als uw kind (nog) niet is ingeschreven

Volgt uw kind geen onderwijs op een van onze scholen, maar wilt u een klacht indienen over de aanmelding of toelating van uw kind? Of over de ondersteuning die uw kind krijgt in het regulier onderwijs? Dan verwijzen we u graag naar de informatie hierover op de website passend onderwijs van het ministerie.