Medezeggenschap

Ouders zijn de belangrijkste partners voor onze scholen. We vinden het belangrijk om hen nauw te betrekken bij ons onderwijs. Informeel, maar ook formeel. Al onze scholen en de Ondersteunende dienst hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad (mr).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Onderwijsspecialisten is een enthousiaste sparringpartner van het college van bestuur en vergadert zo'n vijf keer per jaar.

Leden

De gmr bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouders. Zij zijn allemaal actief betrokken bij onze organisatie. Vanuit een eigen onafhankelijke positie en verantwoordelijkheid dragen zij bij aan een goede beleidsvoering voor alle scholen binnen De Onderwijsspecialisten. Een belangrijke rol dus.

Ondersteuning

Als gmr-lid wordt je ondersteund door De Onderwijsspecialisten om je taken uit te voeren. Voor het lezen van stukken en het bijwonen van vergaderingen ontvang je een (reiskosten)vergoeding. Ook kun je opleidingen volgen, zodat je de taken zo goed mogelijk kunt uitvoeren.

Portefeuilles

De gmr kent drie portefeuilles met specifieke aandachtsgebieden. Elk gmr-lid specialiseert zich op een van deze gebieden:

 • Onderwijs en identiteit
 • ICT
 • Ouderparticipatie
 • Communicatie
 • Financiën en beheer (inclusief huisvesting)
 • P&O en arbo

Andere deelgebieden zoals Strategie behandelen we in gezamenlijkheid.

Instemmingsbevoegdheid

 • Onderwijskundige doelstellingen voor de hele organisatie
 • Het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen op dat gebied
 • Het beleid over welzijn, gezondheid en veiligheid

Adviesbevoegdheid

 • Hoofdlijnen van het financiële beleid
 • Verdeling en besteding van de middelen
 • Organisatie en management
 • Huisvesting en onderhoud
 • Taakverdeling en taakbeleid

De gmr zoekt nieuwe leden!


Geïnteresseerd? We horen heel graag van je! Neem gerust vrijblijvend contact op of woon een keer een gmr-vergadering bij.

Contact
Laura van Hofwegen (ambtelijk secretaris gmr)
l.vanhofwegen@deonderwijsspecialisten.nl