De Veilige School

Goed onderwijs is per definitie ook veilig onderwijs. Want alleen in een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling en kunnen ouders erop vertrouwen dat het hun kind goed gaat.

Bovendien is een veilige schoolomgeving van groot belang voor medewerkers. Zij hebben veiligheid nodig om in teamverband een optimale bijdrage te leveren aan de leerprestaties en de ontwikkeling van leerlingen.

Schoolveiligheidsplannen

Al onze scholen hebben een schoolveiligheidsplan. Hierin staat hoe de school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Het beleid op het gebied van de fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, informatieveiligheid en veiligheid bij crisis staan beschreven. Zo voorkomen we gezondheidsrisico’s, ongewenst gedrag en onveilige situaties . Is er toch een incident, dan weten we hoe we hiermee om willen gaan. Het schoolveiligheidsplan ligt bij de administratie ter inzage.

Heldere afspraken

Afspraken over goed gedrag maken de school veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van de Onderwijsspecialisten, leerlingen kennen de schoolregels. Zo weet iedereen wat goed gedrag is en wat niet. Ze helpen om ongewenst gedrag te voorkomen en leveren daarmee een bijdrage aan het creëren van een veilig leer- en werkklimaat op onze scholen.

Meldcode Huiselijk geweld

Voor alle medewerkers in onderwijs geldt dat zij moeten handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wanneer er sprake is van vermoedens van onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling we actie moeten ondernemen en de stappen van de meldcode moeten volgen. Deze zijn opgenomen in ons protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

AVG

Onze functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via 026 – 353 74 80 en ipv@deonderwijsspecialisten.nl.

Klachten

Waar gewerkt wordt, gaan ook wel eens dingen mis. Als je daar samen over kunt praten, zijn dat ook kansen voor verbetering. We horen het dus heel graag als er klachten zijn.

Klachten