Word gmr-lid van De Onderwijsspecialisten!

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van De Onderwijsspecialisten is op zoek naar enthousiaste ouders die actief willen meepraten over nieuw en bestaand beleid binnen de organisatie.

Wilt u nauw betrokken zijn bij het onderwijs aan uw kind? En wilt u proactief sparringpartner zijn van ons college van bestuur? Dan zoeken we u! Elke ouder van een school die onderdeel is van De Onderwijsspecialisten, kan zich opgeven als kandidaat. Er zijn meerdere vacatures.

Een belangrijke rol

De gmr is een enthousiaste sparringpartner van het college van bestuur en vergadert zo'n vijf keer per jaar. De gmr bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouders. Zij zijn allemaal actief betrokken bij onze organisatie. Vanuit een eigen onafhankelijke positie en verantwoordelijkheid dragen zij bij aan een goede beleidsvoering voor alle scholen binnen De Onderwijsspecialisten. Een belangrijke rol dus.
Als gmr-lid wordt u ondersteund door De Onderwijsspecialisten om uw taken uit te voeren. Voor het lezen van stukken en het bijwonen van vergaderingen ontvangt u een (reiskosten)vergoeding. Ook kunt u opleidingen volgen, zodat u uw taken zo goed mogelijk kunt uitvoeren.

Beleidsonderdelen

De gmr kent drie portefeuilles met specifieke aandachtsgebieden. Elk gmr-lid specialiseert zich op een van deze gebieden:
- Onderwijs en identiteit
- Financiën en beheer (inclusief huisvesting)
- Integraal personeelsbeleid, inclusief arbo, strategisch beleid, organisatie en communicatie

Instemming en advies

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt dat de gmr instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die alle scholen aangaan.

Zij hebben instemmingsrecht over:
- onderwijskundige doelstellingen voor de hele organisatie
- het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen op dat gebied
- het beleid over welzijn, gezondheid en veiligheid

Ze adviseren vooral over:
- de hoofdlijnen van het financiële beleid
- de verdeling en besteding van de middelen
- zaken die betrekking hebben op organisatie en management
- huisvesting en onderhoud
- taakverdeling, taakbeleid

College van bestuur is gesprekspartner

De gmr vindt het heel belangrijk dat er een gezonde wisselwerking is tussen het college van bestuur (cvb) en de gmr. Ze vragen het cvb hen op tijd te informeren, omdat ze dan al in een vroeg stadium op de hoogte zijn van plannen, op tijd advies kunnen uitbrengen en er voor het cvb gelegenheid is om input in de besluitvorming mee te nemen. Het cvb stimuleert ook de betrokkenheid van de ouders en het personeel bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Dat onderstreept nogmaals het belang van de gmr en het serieus uitvoeren van de gmr-taken.

Geef u op als kandidaat

Geïnteresseerd? Geef dan uw naam, schoolnaam en voorkeursportefeuille door aan Heidy Deegens - Beekman, secretaris gmr via h.deegens@deonderwijsspecialisten.nl. Heeft u vragen of wilt u een toelichting over de werkzaamheden van de ouders binnen de gmr, neem dan contact op met Bas Joosten, ouderlid via M 06 51 72 04 40. Hij beantwoordt uw vragen graag! U kunt ook een keer vrijblijvend een gmr-vergadering bijwonen.