Terug

Toer 2+1+2: Samen op de fiets voor beter beweegonderwijs in Arnhem

In Arnhem kon je ze gisteren tegenkomen: fietsende duo’s in dezelfde blauwe trui met het ‘2+1+2’ logo erop. Het waren onderwijsbestuurders van Flores, Delta Scholengroep en De Onderwijsspecialisten, medewerkers van Sportbedrijf Arnhem en wethouder Bob Roelofs van de gemeente Arnhem.

Gisteren ondertekenden zij namelijk het beweegconcept 2+1+2. Dit beweegconcept zet in op meer en beter leren bewegen voor de doelgroep 4- tot 12-jarigen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs in Arnhem. Dit beweegconcept neemt het onderwijs als kansrijke setting en aangrijpingspunt. Het beweegconcept levert goede en transparante organisatie, effectieve beweegprogramma’s op maat, een pedagogisch veilige en goede methodisch didactische context. Ook zorgt het voor verbinding tussen binnen- en buitenschools bewegen middels de inzet van buurtsportcoaches.

Na de kick-off van het beweegconcept 2+1+2 bij het stadhuis fietsten de deelnemers naar alle basisscholen in Arnhem om persoonlijk een cadeau te overhandigen aan directies en vakleerkrachten. Dit cadeau bestond uit het nieuwe Visiedocument Bewegen, Gezondheid en Sport op en rond Arnhemse Basisscholen 2023-2026, de driejaarlijkse voucher voor het vervangen van materiaal in de Skills Box (een materialenkar met bijbehorend programma) en Sportwijs, het vernieuwde sportkennismakingsproduct van schoolsport voor het PO. Ook Lichtenbeek, De Ommezwaai en de so De Brouwerij werden met een bezoek vereerd!

In 2018 is het landelijke Sportakkoord getekend. Voor het eerst is daarbij uitgesproken dat er breed ingezet gaat worden op de beweegvaardigheid van onze jeugd. Op 21 september 2020 is, volgend op het landelijke Sportakkoord, het Arnhemse Sportakkoord getekend en is in drie pilotwijken het startschot gegeven voor de implementatie van Beweegconcept 2+1+2.

Het 2+1+2 concept sluit goed aan bij de wijkenstructuur en -aanpak binnen Arnhem. Binnen deze structuur slaan de gemeente, onderwijsbesturen, Sportbedrijf Arnhem, teams leefomgeving, private partijen en sportaanbieders de handen ineen. Zo ontstaan samenwerkingsvormen op maat, vanuit een breed gedragen visie en missie.

De Onderwijsspecialisten juicht dit akkoord van harte toe. Naast bewegen in de gymzaal, wordt de samenwerking met sportverenigingen middels Special Heroes gestimuleerd. Tijdens de pauzemomenten wordt sport als middel ingezet en Uniek Sporten zorgt voor  de ‘zachte landing’ bij die verenigingen. Bewegend leren is één van de uitdagingen die we de komende jaren zullen aangaan, waarmee het Beweegconcept 2+1+2 ook voor onze scholen voor speciaal onderwijs het uitgangspunt wordt.

Lees meer verhalen over 'samen met jou!'