Terug

Ben jij ons nieuwe lid van de raad van toezicht?

In verband met het aanstaande vertrek van een van de toezichthouders zoekt De Onderwijsspecialisten een lid voor haar raad van toezicht met hart voor het (speciaal) onderwijs, zicht op de regio Gelderland en expertise op het terrein van financiën en digitalisering. 

De intern toezichthouders helpen De Onderwijsspecialisten haar doelen te halen door integraal toezicht te houden. Zij houden in de gaten of het bestuur op koers ligt om de doelen te bereiken en de risico’s daarbij adequaat beheerst. Dit gebeurt met een integrale blik: door de strategische besluitvorming te toetsen aan de missie, visie, identiteit en continuïteit van de stichting.

Dat betekent ook dat zij zich bezighouden met het functioneren van álle systemen en mensen binnen de organisatie van De Onderwijsspecialisten. En het betekent dat ze het beleid, de uitvoering van taken en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur beoordelen op samenhang en consistentie. Bovendien kijken ze naar de continuïteit van en de algemene gang van zaken binnen De Onderwijsspecialisten, en naar de naleving van wet- en regelgeving.

Binnen de raad zijn drie commissies ingesteld: de Auditcommissie, Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijskwaliteit. De commissies worden samengesteld uit leden van de raad. Zij voeren het overleg met het college van bestuur en leden van de directie van de stafdiensten of (incidenteel) andere (beleids)medewerkers. Een lid uit de raad van toezicht is voorgedragen door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) om namens de raad van toezicht de verbinding tussen de gmr en de raad van toezicht te behartigen. De raad van toezicht vergadert in principe vier keer per jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van Public Spirit