Veilig op school

Veiligheid staat centraal op onze school. Alleen in een veilige omgeving met een veilig klimaat komen leerlingen  optimaal tot leren en ontwikkeling. We passen goed op voor ongelukken op school. We zijn ons bewust van  situaties die gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen.  Geweld en pesten horen niet op school, net als seksuele intimidatie en discriminatie. We respecteren en accepteren elkaar. School is een plek waar leerlingen zicht veiligheid ervaren en zichthuis voelen. In het schoolveiligheidsplan staat wat de school doet voor de veiligheid.

Heldere afspraken

Afspraken over goed gedrag maken de school veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van school, leerlingen kennen de schoolregels. Zo weet iedereen wat  goed gedrag is en wat niet. Ze helpen om ongewenst gedrag te voorkomen. Er zijn duidelijke afspraken over wat er gebeurt als een leerling of medewerker iets doet dat niet mag. Bijvoorbeeld: een consequentie, schorsing of aangifte bij de politie. Wat we doen, staat in de afspraken. Vraag er gerust naar op school. 

Schoolveiligheidsplannen

Al onze scholen hebben een schoolveiligheidsplan. Hierin staat hoe de school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. In dit plan staan de procedures en gedragsregels beschreven. Zo voorkomen we ongewenst gedrag en onveilige situaties. Is er toch een incident, dan weten we hoe we hiermee om willen gaan. Het schoolveiligheidsplan is te vinden op de website van de school en ligt bij de administratie ter inzage.

AVG

Onze functionaris gegevensbescherming  houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Karlijn Betz is bereikbaar via T 026 – 353 74 80 en ipv@deonderwijsspecialisten.nl. Lees meer over Privacy

Meldcode Huiselijk geweld

Voor alle medewerkers in onderwijs geldt dat zij moeten handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wanneer er sprake is van vermoedens van onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling we actie moeten ondernemen en de stappen van de meldcode moeten volgen. De meldcode ligt op school ter inzage.

Klachten? Blijf er niet mee zitten