Samenwerken met ouders

Ouders kennen hun kind goed. Daarom vinden we het bijzonder belangrijk dat ouders betrokken zijn. Bij de begeleiding van hun kind, de klas en de gang van zaken op school. Want dat is goed voor het leerproces van het kind en houdt ons scherp bij het maken van keuzes.

In gesprek

​​Veel van onze leerlingen wonen wat verder van school en worden vaak niet door hun ouders gebracht en gehaald. Daarom zijn er weinig natuurlijke momenten waarop ouders en het schoolteam elkaar ontmoeten. Samen met ouders onderzoeken we hoe we invulling willen geven aan de betrokkenheid bij school.

Ouderbetrokkenheid versterken

Om de ouderbetrokkenheid verder te versterken, hebben we hiervoor in ons strategisch beleidsplan een aantal doelstellingen opgenomen. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft gevraagd om dit onderwerp actief op te pakken. In 2017 hebben we, samen met ouders, een gezamenlijke visie vastgesteld ten aanzien van ouderbetrokkenheid. We werken deze visie uit in concrete acties en doelen op de diverse niveaus in de organisatie.