Ons personeelsbeleid

We willen het beste voor iedere leerling …

We zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. En we nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving. Dat is de missie van De Onderwijsspecialisten. En onze medewerkers zijn onmisbaar om onze ambitie waar te maken. Logisch dus dat we helder beleid hebben ontwikkeld voor hen, en voor hoe de organisatie met hen omgaat. De precieze uitwerking daarvan staat in ons Integraal Personeelsbeleid. De korte samenvatting lees je hieronder.

… en duurzame inzetbaarheid is daarvoor cruciaal

Medewerkers die goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Nu en in de toekomst. Daar streven we naar met ons personeelsbeleid. Want het is onze overtuiging dat een professional die in balans leeft en werkt, het werk beter kan doen. Bovendien is ons personeelsbestand voortdurend in beweging: er vertrekken mensen en er komen mensen bij. Er groeien mensen door naar andere functies en binnen functies worden andere dingen gevraagd. Wij zorgen ervoor dat medewerkers in staat zijn om in te spelen op veranderingen en zich ook dan op hun plek voelen bij De Onderwijsspecialisten.

Daarom stellen we het welzijn van medewerkers centraal …

De kern van duurzame inzetbaarheid is het welzijn van medewerkers. Dat heeft verschillende componenten, maar de belangrijkste is misschien wel dat professionals de ruimte moeten krijgen - en niet vast moeten zitten in een keurslijf van regels. Ook spelen gezondheid, veiligheid en ontwikkelmogelijkheden een rol. We willen onze medewerkers op al die vlakken bieden wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren, al kan dat voor iedereen iets anders zijn. Welzijn is dan ook geen apart beleidsterrein; het is verweven in ons hele personeelsbeleid. We zorgen voor een goede basis in de arbeidsvoorwaarden, en bieden daarnaast ruimte voor maatwerk.

… en blijven we altijd in dialoog

Natuurlijk vragen we ook wat van onze medewerkers. Dat ze zich verbinden aan onze doelen en in hun dagelijkse werk onze kernwaarden ademen, bijvoorbeeld. En dat ze verantwoordelijkheid én initiatief nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dat betekent niet dat we medewerkers laten zwemmen, maar wel dat we ze anders vasthouden. We geven ze verantwoordelijkheid binnen bepaalde kaders én helpen ze om die te nemen.

We willen niet alles in regels vatten, maar we hechten juist veel waarde aan de dialoog. Die bedden we stevig in, in de gesprekscyclus. Zo verbinden we de doelen van de organisatie met de individuele belangen en het welzijn van onze medewerkers.

Daarbij sturen we op waarden …

De doelen uit onze missie en visie zijn ambitieus. We halen ze alleen als we gezamenlijk vanuit dezelfde grondhouding werken. We hebben hiervoor verschillende waarden geformuleerd. Deze zijn: betrokken, vindingrijk, kritisch, sprankelend, durf, deskundigheid, doorzettingsvermogen, doelgericht en deelgenoot. Vervolgens zijn we in de hele organisatie met deze waarden aan de slag gegaan. In de eerste plaats door met elkaar te praten over de vragen: wat betekenen deze waarden voor onze praktijk en op welke waarden willen we de nadruk leggen? Ook hebben we de waarden vertaald in kwaliteitsindicatoren op tien gebieden: sociaal klimaat, goed werkgeverschap, professional aan zet, leerling participatie, transitie, actieve fysieke leeromgeving, gewaardeerd partner, wendbaarheid, onderwijskundige excellentie en ouderbetrokkenheid. Zo kunnen we ook echt sturen op de waarden en ervoor zorgen dat alle medewerkers er dagelijks mee aan het werk zijn.

 … en laten we los op professionaliteit

We willen zoveel mogelijk loslaten op professionaliteit. Daarom geven we medewerkers zoveel mogelijk vrijheid, en coachen en ondersteunen we waar het meerwaarde heeft. Autonomie en ontwikkeling zijn daarbij belangrijke begrippen. De professional is bij ons aan zet. Al onze medewerkers krijgen de professionele ruimte die nodig is om hun werk optimaal te doen. Tegelijkertijd is die ruimte niet vrijblijvend. Daarom zijn we met onze medewerkers in dialoog over de te realiseren doelen, de vraag wat hen beweegt en hoe we hen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Bovendien verwachten we ook dat ze initiatief nemen.