Ons onderwijs

Het belangrijkste dat onze scholen doen, is goed onderwijs geven, net als gewone scholen. Onze leerlingen krijgen taal, rekenen en andere verplichte vakken, afgestemd op hun eigen niveau. Wat onze scholen speciaal maakt, is dat elke leerling precies de ondersteuning krijgt die nodig is. Ondersteuning die een reguliere school niet altijd voldoende kan geven. Dat doen we bijvoorbeeld met aangepaste leermiddelen, extra begeleiding in de klas en leerkrachten die speciaal hiervoor opgeleid zijn.

Deskundige begeleiding

Iedere school van De Onderwijsspecialisten is gespecialiseerd in een bepaalde soort begeleiding. Zo hebben wij scholen die deskundig zijn op het gebied van lichamelijke beperkingen. Andere scholen zijn weer vooral goed in het helpen van kinderen die moeilijk leren of gedragsproblemen hebben.

Zo zelfstandig mogelijk

Wij laten onze leerlingen cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek groeien. We kijken daarbij vooral naar wat een leerling kan. Onze leerlingen werken toe naar vervolgonderwijs, een betaalde baan of dagbesteding. Op naar een toekomst waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn.


Onderwijsklimaat

Ons onderwijsaanbod is afgestemd op de wensen en behoeften van de leerlingen. We zien ieder kind als een uniek persoon met een eigen inbreng. We staan voor een individuele begeleiding in een veilige omgeving.

Structuur en veiligheid

Op onze scholen hoeven leerlingen niet voortdurend op hun tenen te lopen om erbij te horen. Wel spreken we leerlingen aan op hun verantwoordelijkheden. We leren hen gebruik te maken van hun mogelijkheden. Kenmerkend voor ons onderwijsklimaat zijn een duidelijke structuur, openheid en veiligheid. Zodat leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Samenwerken

Leerling, ouder, onderwijs, revalidatie en zorg werken samen aan de ontwikkeling van het kind. De manier waarop we dat doen, maakt ons onderwijs en onze ondersteuning zo krachtig. Ieder is namelijk deskundig op zijn eigen terrein en samen kijken we naar de wensen en mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Daarop stemmen we onze aanpak af. Zo laten we samen elk kind groeien.

Deskundig team

Onze leraren en andere deskundigen hebben de expertise om leerlingen precies die extra ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Dat geldt zowel voor de leraren op onze eigen scholen als voor onze begeleiding in het regulier onderwijs. Ook ondersteunen wij leraren en ouders. Onze leraren zijn expert in het zoeken naar en realiseren van mogelijkheden die het leren stimuleren.

Deskundig team

Focus op de toekomst

Onze leerlingen werken aan hun toekomst door zelf dingen te ondernemen en praktisch aan de slag te gaan. Ook leren ze hoe ze zichzelf kunnen redden en hoe om te gaan met anderen. Bijvoorbeeld hoe ze zelfstandig kunnen reizen, of zich moeten gedragen op de werkplek. Op ons voortgezet speciaal onderwijs krijgen leerlingen vanaf het begin gericht les in wat ze later willen doen. Tijdens stages komen onze leerlingen erachter wat ze leuk vinden en wat ze uiteindelijk willen bereiken.

Focus op de toekomst

Brede ontwikkeling

Wij helpen onze leerlingen om steviger in hun schoenen te staan. Zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en leven. Daarom werken we niet alleen in het leslokaal aan hun ontwikkeling, maar veel breder. Dus ook op het sportveld, in het kunstatelier, in de wijk en op sociale media.

Sport en cultuur

​We laten onze leerlingen veel bewegen en helpen ze een fijne vrijetijdsbesteding te vinden. Want sport en cultuur zijn leuk en gezond. Bovendien ontdekken leerlingen zo waar ze goed in zijn.

Het dagelijks leven

Boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook deze alledaagse dingen krijgen onze leerlingen in het voorgezet onderwijs aangeleerd. Dat hebben ze nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Ook geven deze alledaagse dingen structuur in de dag en vergroten ze het zelfvertrouwen: ik kan dit!

Opkomen voor jezelf

Zelf keuzes maken, opkomen voor jezelf of samenwerken; voor veel van onze leerlingen is dat extra moeilijk. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met sociaal contact. Deze leerlingen helpen we hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten. Met trainingen, fysieke oefeningen, groepsgesprekken en reflectieoefeningen.

Sociale media

Wat zijn de krachten en valkuilen van sociale media en andere online media? We laten onze leerlingen hierover nadenken. Zodat ze zich meer bewust zijn van wat er online gebeurt. En zodat ze hier zelf de regie in kunnen nemen.

Zorg op school

Veel van onze leerlingen hebben zorg nodig om onderwijs te kunnen volgen, bijvoorbeeld hulp bij het eten of bewegen. We werken daarom nauw samen met partners in de (jeugd)zorg en revalidatie. Vaak hebben deze specialisten ook fysiek een plek binnen onze scholen, zodat leerlingen onder één dak alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

​Revalidatie

Als een leerling revalidatie nodig heeft, wordt met een team van specialisten op school besproken wat er nodig is. In het team zit in ieder geval de orthopedagoog van de school en een revalidatiearts waar de school mee samenwerkt. Alle behandelingen vinden waar mogelijk op de school zelf plaats. Uitgangspunt hierbij is altijd de behoefte van de leerling. De school, de revalidatie en de ouders werken daarom nauw samen vanuit één gezamenlijk plan.

Zorg

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig bij dagelijkse dingen, zoals eten, naar het toilet gaan en de dagelijkse verzorging. Voor deze dagelijkse hulp aan de leerling zetten we een zorgbegeleider of pedagogisch ondersteuner in op school. De school en de ouders stellen hiervoor samen een zorgplan op.

Jeugdzorg

Soms loopt een kind vast in zijn ontwikkeling. Vanwege gedrags- of psychiatrische problemen of moeilijkheden thuis. Samen met partners in de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg kijken we dan hoe het met het kind gaat, zowel sociaal, medisch als lichamelijk. Ook kijken we wat er nodig is zodat het kind zich weer veilig voelt.