Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

deskundigheid

 • Een leerling heeft soms extra ondersteuning nodig in het onderwijs, bijvoorbeeld door een beperking, chronische ziekte of een stoornis. Onze leraren in het speciaal onderwijs, onze begeleiding in het regulier onderwijs en onze deskundigen hebben de expertise om leerling, leraren en ouders te ondersteunen. Dat doen wij door onderzoek, voorlichting, trainingen en begeleiding op maat, op iedere school. Op dit moment geven wij onderwijs aan 3.200 leerlingen op onze scholen voor speciaal onderwijs en begeleiden wij 2.100 leerlingen in het regulier onderwijs.
2016 - De Vaart Vierbeek College leerlingen (mv) en leerkracht (m) aan het wrek, schriften, klaslokaal.jpg

Specialisten vanuit meerdere disciplines

Soms is het moeilijk bepalen welke vorm van ondersteuning een specifieke leerling nodig heeft. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met leren, maar het tegelijk lastig vinden om met andere kinderen in een groep te werken. Dan zetten we leraren en specialisten vanuit meerdere disciplines in die elkaar in kleine klassen aanvullen met hun eigen kennis en ervaring. Onze leraren volgen scholingsprogramma’s om zich te blijven ontwikkelen en delen hun deskundigheid met elkaar.

Expertise en ondersteuning in het reguliere onderwijs

Als een leerling op een reguliere school ondersteuning nodig heeft, kan vaak de extra hulp binnen de reguliere school zelf worden georganiseerd. Als toch extra begeleiding nodig is, kunnen scholen een beroep doen op onze deskundigen. Zij kunnen ingezet worden voor leerlingenbegeleiding maar ook voor het uitvoeren van onderzoek en het coachen van leraren.
 
Omdat wij alle aspecten kennen van onderwijs aan leerlingen met een beperking, chronische ziekte of stoornis kunnen wij in het reguliere onderwijs de juiste ondersteuning bieden. Deze is altijd specifiek gericht op de behoefte van de leerling en past bij de leeromgeving op school.
 

Oké-klas Leerpark Presikhaaf

Op het Leerpark Presikhaaf van het Arentheem wordt een Oké-klas ingezet, waar leerlingen met gedragsproblemen en gedragsstoornissen worden begeleid. Frank van Dijk trekt de kar van deze Oké-klas. Frank is al jarenlang actief in het speciaal onderwijs en is ervaringsdeskundige in het begeleiden van leerlingen met een gedragsstoornis. Sinds 3 jaar is hij ambulant begeleider en een mooi voorbeeld van de ondersteuning vanuit De Onderwijsspecialisten. De Oké-klas is een lokaal waar kinderen die een
Oké-pas hebben zich melden als zij uit de klas zijn gestuurd. Alleen kinderen met een lichte of gemiddelde gedragsstoornis komen in aanmerking voor een Oké-pas. Dit moet gesignaleerd worden door de mentor en de zorgcoördinator. De mentor blijft het aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders, maar Frank als coach ondersteunt de leerlingen en collega’s. Als een leerling zich meldt in de Oké-klas bespreekt Frank met de leerling wat er is gebeurd en ze kijken naar mogelijke oplossingen. Want de leerling moet dit eerst zelf met de betreffende leraar oplossen. Lukt dit niet en mag hij de les nog niet bijwonen dan helpt Frank de leerling met deze situatie. Door de expertise van Frank kan het Arentheem passend onderwijs aanbieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Samenwerking in de praktijk

Met de inzet van onze expertise ondersteunen we niet alleen de leerlingen maar ook leraren, schoolteams, schooldirecties, ouders en samenwerkingsverbanden. Samen werken we aan een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen en daarmee aan hun ontwikkeling en schoolloopbaan
Onze expertise is breed en vullen we op maat in door bijvoorbeeld observaties in de klas, handelingsgerichte onderzoeken, mee opstellen van handelingsplannen, adviesgesprekken of door coaching van een leraar. Maar wij geven ook gespecialiseerde ondersteuning bij schrijfproblemen, ergonomische aanpassingen, het gebruik van ICT en social media, klassenmanagement, stagebegeleiding en aangepast sporten.
 

Ergotherapie

De ontwikkeling van kinderen en jongeren verloopt niet altijd vanzelf. Soms is het voor een leerling moeilijk om netjes te leren schrijven, heeft hij hulp nodig bij dagelijkse activiteiten of kan hij niet goed meedoen tijdens een techniekles. Ergotherapie richt zich op het verbeteren van deze praktische en dagelijkse activiteiten, met als doel het meedoen op school voor een leerling mogelijk te maken.
 
De ergotherapeuten van De Onderwijsspecialisten zoeken samen met de leerling, leraar en ouders naar mogelijkheden waardoor deze dagelijkse activiteiten beter uitgevoerd kunnen worden. Bij een leerling die merkt dat hij de activiteiten zelfstandig kan uitvoeren, groeit het zelfvertrouwen en kan hij meedoen met activiteiten die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn.
 
Naast het begeleiden van leerlingen, leraren en ouders verzorgen wij scholing op maat voor leraren en onderwijsteams. De scholing kan gaan over fijne motoriek en schrijven, sensorische informatieverwerking, toegankelijkheid van de school, zit- en werkhouding, leerlingen met pijn- en/of energieproblemen, ondersteuning bij praktijkvakken en ergonomisch werken. 

Handelingsgerichte aanpak

Wij ondersteunen vanuit een handelingsgerichte aanpak. Wij kijken naar wat de leerling nodig heeft in zijn of haar leeromgeving. De begeleiding die wij bieden richt zich op de fysieke, cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling, en de werkhouding van de leerling. Deze aspecten hangen onderling vaak samen. In partnerschap met school en ouders realiseren we met en voor de leerling een passend aanbod.
 

Inzet op mbo

Studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en leerlingen in het Praktijkonderwijs (PRO) gaan na hun opleiding op zoek naar werk. Sommige studenten en leerlingen hebben hier extra hulp bij nodig omdat zij, vanwege hun beperking, een achterstand hebben ten opzichte van de arbeidsmarkt. De Onderwijsspecialisten kan hen begeleiden tijdens hun werk en bij het zoeken naar een passende werkplek. Ambulante begeleiders adviseren en ondersteunen hierin zowel studenten als leraren. Dit ondersteuningstraject kan lopen vanaf de intake van een student tot aan de uitstroom en bestaat uit didactisch advies, studieloopbaanbegeleiding of coördinatie.
 
Ambulant begeleider Johanna Rougoor en Hilde Govers-Warnaar, adviseur passend onderwijs op mbo ROC A12, vertellen dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van werken met leerlingen naar het adviseren van leraren. Zij praten met zorgdocenten, geven advies in crisissituaties en zijn intensief betrokken bij begeleidingstrajecten. Op het mbo zijn bepaalde competenties zoals zelfstandigheid, bij studenten een vereiste. Een ambulant begeleider stuurt aan op het ontwikkelen van deze competenties en denkt mee met de studenten, waardoor zij zich begrepen voelen.
 
H.govers_031517_1.jpg 

Meer weten?

Deze website geeft u een beeld van onze deskundigheid en de ondersteuning die wij kunnen leveren. Vragen van leerlingen, scholen of ouders zijn echter vaak heel specifiek. Daarover gaan wij graag met u in gesprek en we stemmen de inzet van onze expertise nauwkeurig af op de specifieke schoolsituatie van uw kind of leerling. Neem hiervoor contact op met:
 
De Onderwijsspecialisten
T 026 353 74 80

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)