Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Professionele cultuur van De Onderwijsspecialisten

 • In de ‘Staat van het onderwijs’ beschrijft De Onderwijsinspectie wat er goed gaat en beter kan in het onderwijs. Als aandachtsgebied voor het speciaal onderwijs werd ‘professionalisering van teams’ genoemd, waarin wordt gesteld dat veel directies een beleid voeren en activiteiten faciliteren om een kwaliteitscultuur te creëren.

​Ook De Onderwijsspecialisten werkt continu aan een kwaliteitscultuur op de scholen, met als doel leerlingen goed onderwijs te bieden. De Inspectie van Onderwijs inspecteerde onlangs onze scholen en beoordeelde onze professionele cultuur als ‘goed’. Een mooie bevestiging voor hoe we werken, maar wat houdt onze professionele cultuur precies in? Wat is er zo ‘goed’ aan en wat betekent dit voor onze leerlingen?

Totale kwaliteit
De professionele cultuur binnen De Onderwijsspecialisten is gebaseerd op wat we noemen ‘totale kwaliteit’. Deze totale kwaliteit is de afgelopen jaren tot stand gekomen door steeds de dialoog met elkaar te voeren en te sturen op waarden. Waarom doen we wat we doen, hoe willen we dat doen en wat betekent dat in de praktijk, oftewel de why, how en what van onze organisatie.

Ook zijn er inhoudelijke thema’s vastgesteld die gezamenlijk onze kwaliteit bepalen. Binnen elk thema hebben we vervolgens doelen gesteld. Deze zijn allemaal gebaseerd op de kern van ons onderwijs: wat we willen betekenen voor onze leerlingen?
De centrale thema’s zijn:
- ouderparticipatie
- transitie 
- onderwijskundige excellentie
- activerende leeromgeving
- de professional aan zet
- goed werkgeverschap
- gewaardeerde partner
- sociaal klimaat
- Wendbaarheid
- leerlingparticipatie
 
Naast de gezamenlijk gestelde doelen hebben scholen veel ruimte om hun eigen focus te kiezen in de kwaliteitszorg. De scholen maken op basis daarvan hun schoolplannen, jaarplannen en (tussen)evaluaties, allemaal erop gericht de kwaliteit op school te waarborgen. Ook alle bovenschoolse plannen zijn gericht op het waarborgen van de totale kwaliteit. Natuurlijk maken we niet alleen plannen, maar voeren ook continue een dialoog om de kwaliteit te verbeteren. De vraag ‘wat heeft de leerling nodig?’ is hierbij steeds het gezamenlijke uitgangspunt in onze professionele cultuur.
 
Bewust omgaan met opbrengsten
De afgelopen jaren heeft De Onderwijsspecialisten een nieuwe structuur aangebracht bij de scholen voor wat betreft de vastlegging van de handelingsplannen en procedures. Hieruit voort kwamen de instructiemodellen en de leerroutes/leerlijnen. Leerkrachten krijgen hierdoor meer houvast voor wat betreft het geven van goed onderwijs en er kan beter getoetst worden of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Maar minstens zo belangrijk is, bleek uit de consensus, dat er steeds wordt stilgestaan bij de vraag ‘wat heeft de leerling nodig?’ en dan zijn instructiemodellen slechts een hulpmiddel. In het kader van ‘de professional aan zet’ krijgt de leerkracht de ruimte om zijn/haar vaardigheden in te zetten om goed onderwijs te bieden zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Blijven leren met en van elkaar
Kwaliteitszorg is nooit af of voltooid vanwege de steeds in beweging zijnde maatschappij en dit is inherent aan de professionele cultuur. Hier moet
De Onderwijsspecialisten ook op anticiperen en daarom zijn zij constant in beweging om de kwaliteitszorg te waarborgen en te optimaliseren.
Je steeds blijven afvragen of je elkaar nog wel inspireert en stimuleert en of er de juiste balans is tussen de systemen en ‘dingen’ uitproberen om leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Als antwoord hierop hebben het bestuur en de schooldirecties gezamenlijk een aantal instrumenten ingezet om hierin te volstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn een interne audit, tevredenheidsonderzoek, werk- en leerklimaatonderzoek door P. van de Helm en het starten van kennisteams op het gebied van autisme, EMB, arbeidstoeleiding, epilepsie, innovatie, gedrag en veilige school.
 
“De professionele totale kwaliteitscultuur op de Fonkel begint bij de professional is aan zet. In onze professionele cultuur gaan wij op zoek naar de kwaliteiten die iemand heeft. De juiste combinaties kinderen met leerkrachten zijn gezamenlijk ingedeeld. Daardoor zijn we ook in staat om de structuur en rust te bieden die onze leerlingen nodig hebben. We horen wel eens terug van nieuwe ouders: “is dit wel speciaal onderwijs, het is zo rustig”.
Ons team zit in een stand; ‘we doen het voor de kinderen’. Tegelijkertijd proberen we ook om op alle manieren alles uit de kinderen te halen wat er in zit.”- Marlon van Sorgen, teamleider De Fonkel
 
De scholen van De Onderwijsspecialisten zijn continu in beweging om de kwaliteitszorg te waarborgen en optimaliseren. Het doel hiervan is om een zo goed mogelijke professionele cultuur op de scholen neer te zetten zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school ongeacht de lichamelijke-, verstandelijke- of gedragsproblematiek.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)